STATUT
STOWARZYSZENIA INICJATYW OBYWATELSKICH

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1.                  Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich”, zwane w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem” i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), oraz niniejszego Statutu.

2.                  Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich może używać nazwy skróconej „SIO”.

3.                  Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Bielawa, położone w województwie dolnośląskim. Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.

4.                  Nazwa i symbole Stowarzyszenia oraz terenowych jednostek organizacyjnych, zwanych w dalszej części Statutu „Inspektoratami” lub „Inspektoratami Ochrony Zwierząt”, podlegają ochronie prawnej.

 

§2.

 

1.                  Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

2.                  Stowarzyszenie w celu realizacji celów statutowych może współdziałać z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz z innymi instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi.

3.                  Stowarzyszenie oraz terenowe jednostki organizacyjne mogą należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

4.                  Stowarzyszenie oraz terenowe jednostki organizacyjne mogą należeć do krajowych i regionalnych federacji organizacji społecznych.

5.                  Stowarzyszenie oraz terenowe jednostki organizacyjne mogą dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§3.

 

1.                  Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

2.                  Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd, władze stowarzyszenia określone niniejszym statutem i terenowe jednostki organizacyjne działające w ramach uprawnień określonych w Statucie lub pełnomocnictw udzielanych przez Zarząd Stowarzyszenia. Terenowe jednostki organizacyjne reprezentowane są przez Zarząd Inspektoratów.

 

§4.

 

1.                  Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane „Inspektoratami Ochrony Zwierząt”.

2.                  Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną przyznaną przez uchwałę Zarządu Stowarzyszenia. W przypadku przyznania osobowości prawnej terenowej jednostce organizacyjnej, jednostka ta oraz Stowarzyszenie nie odpowiadają wzajemnie za swoje zobowiązania.

 

§5.

 

1.                  Strukturę organizacyjną Stowarzyszenia tworzą: władze naczelne i terenowe jednostki organizacyjne.

2.                  Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem społecznym.

 

§6.

 

1.                  Logotyp Stowarzyszenia określany jest przez Zarząd Stowarzyszenia.

2.                  Logotypem Stowarzyszenia jest niebieski odcisk ludzkiej ręki na którym umieszczony jest czerwony odcisk psiej łapy. Logo okalane jest otokiem, na którym widnieje nazwa Stowarzyszenia tj. „Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich”.

3.                  Terenowe jednostki organizacyjne mogą posługiwać się innym logotypem niż stowarzyszenie macierzyste.

4.                  Logotyp jednostki terenowej Stowarzyszenia ustalany jest przez Zarząd jednostki na podstawie uchwały zarządu jednostki, po otrzymaniu aprobaty i pozwolenia władz naczelnych Stowarzyszenia.

5.                  Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich oraz terenowe jednostki organizacyjne używają pieczęci okrągłych i podłużnych. Zarząd Stowarzyszenia określi w drodze uchwały wzory: logotypu, godła, odznaki organizacyjnej oraz wyróżnień, pieczęci i pieczątek.

 

§7.

 

1.                  Stowarzyszenie oraz terenowe jednostki organizacyjne opierają swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub osoby na podstawie umów cywilno-prawnych. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie, we Władzach Naczelnych Stowarzyszenia.

2.                  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3.                  Stowarzyszenie oraz terenowe jednostki organizacyjne mogą utworzyć, prowadzić, uczestniczyć w prowadzeniu lub pomagać w prowadzeniu schronisk dla zwierząt, prowadzonych zgodnie z prawem weterynaryjnym.

4.                  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej.

5.                  Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza Stowarzyszenie na działalność statutową.

6.                  Stowarzyszenie oraz terenowe jednostki organizacyjne sporządzają ze swojej działalności roczne zbiorcze sprawozdanie merytoryczne i finansowe, w formach i terminach określonych w odrębnych przepisach, natomiast jednostki organizacyjne Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, sporządzają sprawozdania merytoryczne i finansowe, określone w przepisach ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, które przekazują do właściwych organów administracji publicznej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych oraz podają treść sprawozdań do publicznej wiadomości, w sposób nakazany przepisami tej ustawy, umożliwiający zapoznanie się z tymi sprawozdaniami, przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.

7.                  Terenowe jednostki organizacyjne są zobowiązane do składania jednostkowych sprawozdań finansowych i merytorycznych, zgodnie z wytycznymi określonymi w uchwale Zarządu Stowarzyszenia. Niezłożenie sprawozdań, w wyznaczonym terminie, może skutkować rozwiązaniem tych jednostek przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 

 

§8.

 

1.                Stowarzyszenie zostało powołana w celu społecznie użytecznym i realizuje swoje cele między innymi poprzez upowszechnianie zasad zawartych w Światowej Deklaracji Praw Zwierzęcia ogłoszonej przez UNESCO w Paryżu w 1978 r, Europejskiej Konwencji  Ochrony Zwierząt Towarzyszących ogłoszonej w Strasburgu w 1987 r., Ustawie o ochronie zwierząt z 1997 r. oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem i aktywne uczestnictwo w ochronie zwierząt.

2.                Celami podstawowymi Stowarzyszenia są:

1)               sygnalizowanie organom państwowym nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędów, instytucji i innych podmiotów administracji publicznej;

2)               współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, w zakresie respektowania obowiązującego prawa, w szczególności prawa dotyczącego zwierząt i ich ochrony

3)               formułowanie obywatelskich projektów legislacyjnych;

4)               ochrona praw człowieka, w tym w szczególności praw dzieci, w tym pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób;

5)               ochrona praw zwierząt, a przede wszystkim:

a)                  działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowanie, objęcia ochroną i otoczenia opieką;

b)                 kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt;

c)                  działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, między innymi poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia, jako pokrzywdzonego;

6)               ochrona środowiska;

7)               ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

8)               ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;

3.                Stowarzyszenie może posługiwać się wszelkimi metodami działania, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, a które prowadzą do realizacji celów działania Stowarzyszenia.

4.                Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić odpłatną oraz nieodpłatną działalność poprzez:

1)               zwalczenie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy;

2)               zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;

3)               współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego, organami administracji publicznej oraz innymi jednostkami państwowymi w zakresie realizacji zadań/obowiązków określonych w przepisach ustawy o ochronie zwierząt;

4)               organizowanie szkoleń dla organizacji charytatywnych, samorządów, policji, straży gminnej i osób prywatnych w zakresie ochrony praw zwierząt i prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt;

5)               udzielanie porad prawnych i obsługi prawnej z zakresu ochrony praw zwierząt;

6)               współpraca z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami;

7)               podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt;

8)               zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt;

9)               reprezentowanie praw pokrzywdzonego w sprawach karnych przed sądami powszechnymi, dotyczących łamania postanowień ustawy o ochronie zwierząt;

10)           kierowanie zapytań oraz uzyskiwanie informacji z urzędów, instytucji i innych    podmiotów administracji publicznej;

11)           prowadzenie edukacji humanitarnej w zakresie upowszechniania właściwych      standardów traktowania zwierząt;

12)           organizowanie powszechnych akcji sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, a w         szczególności psów i kotów;

13)           interpelowanie, postulowanie, wzywanie do zmian zaniechania określonego sposobu      postępowania lub poprzez inne sposoby sugerujące konieczność zmiany stanu     faktycznego bądź prawnego;

14)           organizowanie manifestacji, pikiet i podejmowanie innej aktywności zmierzającej do     zwrócenia uwagi publicznej na określony problem społeczny;

15)           podejmowanie interwencji przez inspektorów do spraw ochrony zwierząt oraz     inspektorów do spraw kontroli dobrostanu zwierząt w sprawach popełniania przestępstw            lub wykroczeń przeciwko zwierzętom lub na ich szkodę;

16)           współpracowanie z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania   dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt;

17)           prowadzenia działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony       zwierząt, zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych oraz ochrony środowiska;

18)           prowadzenie i organizowanie działalności weterynaryjnej;

19)           organizowanie zbiórek darów w naturze;

20)           uświadamianie społeczeństwa o właściwym traktowaniu zwierząt, w szczególności o      zachowaniu dobrostanu właściwego dla poszczególnych gatunków zwierząt;

21)           sporządzanie i rozsyłanie ofert szkoleń w zakresie powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego ochrony zwierząt oraz procedur odbioru;

22)           opiniowanie programów zapobiegania bezdomności zwierząt w gminach oraz     pomoc w akcjach adopcyjnych;

23)           współpracę z lekarzami weterynarii w zakresie hospitalizowania zwierząt bezdomnych;

24)           uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach poświęconych prawom zwierząt oraz współuczestnictwo w akcjach międzynarodowych na rzecz zwierząt;

25)           organizowanie pogadanek i wykładów dla społeczeństwa oraz spotkań z  przedstawicielami samorządów na temat obowiązków w stosunku do zwierząt i         konsekwencji łamania ustawy o ochronie zwierząt;

26)           informowanie o przypadkach znęcania się nad zwierzętami organów ścigania;

27)           aktywne uczestnictwo w postępowaniu przed sądami powszechnymi zgodnie z treścią     zapisów zawartych w ustawie o ochronie zwierząt;

28)           zakładanie i prowadzenie schronisk dla zwierząt zgodnie z obowiązującym prawem            weterynaryjnym.

 

§9.

 

1.                  Stowarzyszenie może powoływać inspektorów do spraw ochrony zwierząt oraz Inspektorów do spraw kontroli dobrostanu zwierząt, ustalać zakres ich kompetencji i regulamin działania oraz wzór upoważnienia do działania w jego imieniu. Sposób działania Inspektorów zostanie opracowany w uchwale Zarządu Stowarzyszenia.

2.                  Stowarzyszenie może zatrudniać Inspektorów do spraw ochrony zwierząt oraz Inspektorów do spraw kontroli dobrostanu zwierząt, w celu realizacji statutowych celów.

3.                  Inspektor do spraw ochrony zwierząt oraz Inspektor do spraw kontroli dobrostanu zwierząt uprawniony jest do reprezentowania Stowarzyszenia i terenowych jednostek organizacyjnych na zewnątrz.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE

 

 

§10.

 

1.                  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2.                  Stowarzyszenie posiada członków:

1)                 zwyczajnych;

2)                 wspierających;

3)                 honorowych.

 

§11.

 

1.                  Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, nie zrzeszonym w innej organizacji lub fundacji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zamieszkująca na stałe w Polsce, która akceptuje Statut Stowarzyszenia i deklaruje postępowanie zgodnie z zasadami i celami Stowarzyszeniami.

2.                  O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia, po złożeniu przez kandydata prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej, której wzór określi w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia. Do deklaracji członkowskiej kandydat na członka Stowarzyszenia zobowiązany jest dołączyć opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

3.                  Członkiem zwyczajnym kandydat staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

4.                  Stowarzyszenie prowadzi listy członków:

1)                 Zarząd Stowarzyszenia – Główną Listę Członków Stowarzyszenia – wszystkich członków zwyczajnych;

2)                 Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej – Listę Członków Inspektoratu – członków zwyczajnych Inspektoratu.

5.                  Zarząd Stowarzyszenia określi w drodze uchwały szczegółowe zasady i procedury prowadzenia list członków, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2.

6.                  Dowodem formalnych członkostwa w Stowarzyszeniu jest ważna legitymacja członkowska, wydana przez Zarząd Stowarzyszenia i podpisana przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia lub wydana przez właściwy Inspektorat i podpisana przez Inspektora Okręgowego ds. Ochrony Zwierząt, który pełni funkcję naczelną w terenowej jednostce organizacyjnej. Wzór legitymacji określi Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

7.                  Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)                 biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2)                 korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

3)                 udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

4)                 zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;

5)                 noszenia odznaki organizacyjnej;

6)                 używania legitymacji członkowskiej;

7)                 reprezentowania i występowania na zewnątrz Stowarzyszenia, w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Stowarzyszenia lub Zarząd organizacyjnych jednostek terenowych;

8)                 otrzymania odznaki honorowej, dyplomów uznania, wyróżnień i nagród.

8.                  Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1)                 brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

2)                 przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

3)                 regularnego opłacania składek;

4)                 dbania o dobro i rozwój Stowarzyszenie oraz poszanowania i zabezpieczenia jego mienia;

9.                  Wysokość składek oraz sposób ich opłacania określi Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

 

§12.

 

1.                  Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2.                  Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

3.                  Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

4.                  Członek wspierający może działać w Towarzystwie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

5.                  Członkami wspierającymi mogą być instytucje krajowe i zagraniczne oraz cudzoziemcy mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

 

§13.

 

1.                  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub w propagowanie idei Stowarzyszenia.

2.                  Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 7 członków Stowarzyszenia.

3.                  Członek honorowy może być jednocześnie członkiem zwyczajnym.

4.                  Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§14.

 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§15.

 

1.                  Utrata członkostwa następuje na skutek:

1)                 pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2)                 wykluczenia przez Zarząd:

a)                  z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;

b)                 z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;

c)                  z powodu nie płacenia składek za okres pół roku;

d)                 z powodu działania na szkodę organizacji;

e)                  na pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem minimum trzech członków Stowarzyszenia;

f)                  z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

g)                 z powodu śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;

h)                 z powodu zatajania prawdy dotyczącej członkostwa w innej organizacji o podobnych celach statutowych;

i)                   z powodu prawomocnego skazania przez sąd powszechny za znęcanie się nad zwierzętami bądź znęcanie się nad ludźmi, a tym wykorzystywanie seksualne oraz pedofilię.

2.                  Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§16.

 

1.                  Władzami Stowarzyszenia są:

1)                 Walne Zgromadzenie Członków,

2)                 Zarząd,

3)                 Komisja Rewizyjna.

2.                  Kadencja władz wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3, zwanych dalej „Władzami Naczelnymi Towarzystwa”, trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

1)                 Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez pięć kadencji.

3.                  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§17.

 

1.                  Walne Zgromadzenie Członków jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1)                 z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2)                 z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2.                  Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.                  Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

4.                  Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5.                  Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

6.                  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

1)                 określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2)                 uchwalania zmian statutu;

3)                 wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;

4)                 udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5)                 rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6)                 podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

7)                 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

8)                 rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

9)                 rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

10)             podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 

§18.

 

1.                  Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z podejmowanymi uchwałami.

2.                  Zarząd reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

3.                  Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

4.                  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

5.                  Do kompetencji Zarządu należą:

1)                 realizacja celów Stowarzyszenia,

2)                 wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3)                 sporządzanie planów pracy i budżetu,

4)                 sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5)                 podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

6)                 reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

7)                 zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

8)                 przyjmowanie i skreślanie członków,

9)                 powoływanie Inspektorów do spraw ochrony zwierząt, ustalanie zakresu ich kompetencji i regulaminu działania oraz wzorów upoważnień do działania w imieniu Stowarzyszenia;

10)             podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia;

11)             uchwalanie wysokości składek członkowskich;

12)             udzielanie i cofanie substytucji członkom lub inspektorom stowarzyszenia;

13)             organizowanie ogólnokrajowych zbiórek pieniędzy;

14)             działanie na rzecz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt we własnym zakresie lub w formie zleconej;

15)             podejmowanie uchwał w sprawach bieżących.

6.                  Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach innych niż majątkowych wymagany jest podpisy jednego członka Zarządu Stowarzyszenia.

§19.

1.                  Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2.                  Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

3.                  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)                 kontrolowanie działalności Zarządu oraz terenowych jednostek organizacyjnych,

2)                 składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

3)                 prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

4)                 składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

5)                 składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

4.                  W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 

 

§20.

 

1.                  W Stowarzyszeniu działają terenowe jednostki organizacyjne pod nazwą „Inspektorat Ochrony Zwierząt”, zwane dalej Inspektoratami. Nazwę terenowej jednostki organizacyjnej poprzedza nazwa województwa, na którego terenie dana jednostka funkcjonuje.

2.                  Teren działania Inspektoratu nie jest wiążący, przedstawiciele danej jednostki terenowej mogą prowadzić czynności na terenie całej Polski.

3.                  Inspektorat jest terenową jednostką organizacyjną Stowarzyszania, złożoną przede wszystkim z Inspektorów ds. ochrony zwierząt oraz z członków inspektoratu, którego celem jest podejmowanie interwencji, mających na celu ochronę zwierząt przed okrucieństwem człowieka oraz ratowanie zwierząt zaniedbywanych, chorych, poranionych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Inspektoraty Ochrony Zwierząt realizują cele Stowarzyszenia.

4.                  Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, działają w oparciu o regulaminy uchwalone przez Zarząd Stowarzyszenia.

5.                  Działalność Inspektoratów finansowana jest ze środków Stowarzyszenia.

6.                  Inspektoraty mogą pozyskiwać środki na działalność ze składek członkowskich, z darowizn, spadków, zapisów, dotacji i ofiarności publicznej, z nawiązek orzekanych przez Sąd.

7.                  Inspektoraty są jednostkami organizacyjnymi mogącymi skupiać członków oraz inspektorów do spraw ochrony zwierząt.

8.                  Członkami Inspektoratu mogą być jedynie osoby, które zostały przyjęte w poczet członków przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały.

 

§21.

 

1.                  Inspektorat jest powoływany i rozwiązywany przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

2.                  Do powołania Inspektoratu wymagana jest liczba, co najmniej 4 członków zwyczajnych.

3.                  W uchwale o powołaniu Inspektoratu, określa się jego siedzibę lub adres korespondencyjny i obszar działania Inspektoratu.

4.                  Rozwiązanie Inspektoratu następuje w drodze uchwały, o której mowa w ust. 1, w przypadku:

1)                 zaprzestania faktycznej działalności przez Inspektorat lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniższej liczby, wymaganej do jego powołania, przez okres dłuższy niż jeden rok;

2)                 złożenia przez Zarząd Inspektoratu wniosku o rozwiązanie Inspektoratu do Zarządu Stowarzyszenia;

 

§22.

 

1.                  Władzami Inspektoratu są:

1)                 Walne Zebranie Członków Inspektoratu;

2)                 Zarząd Inspektoratu;

2.                  W Inspektoratach może być powołana Komisja Rewizyjna, na zasadach ustalonych w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Komisja stanowi władze oddziału, o których mowa w ust. 1.

3.                  Kadencja władz wymienionych w ust. 1 pkt 2, trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

4.                  W przypadku ustąpienia członka władz Inspektoratu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w czasie trwania kadencji, władza ta ma prawo dokooptować innego członka, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 ogólnej liczby członków tej władzy.

 

§23.

 

1.                  Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Inspektoratu.

2.                  Walne Zebranie Członków Inspektoratu może być zwyczajne.

3.                  Zwyczajne Walne Zebranie Członków Inspektoratu zwoływanej jest przez Zarząd Inspektoratu nie rzadziej niż raz do roku.

 

§23.

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Inspektoratu należy:

1)                 wybór Zarządu Inspektoratu i Komisji Rewizyjnej Inspektoratu;

2)                 przyjmowanie, rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu Inspektoratu;

3)                 rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walne Zebranie Członków Inspektoratu;

 

§24.

 

1.                  W Walnym Zebraniu Członków Inspektoratu biorą udział:

1)                 z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Inspektoratu;

2)                 z głosem doradczym zaproszeni goście, przez Zarząd Inspektoratu.

2.                  Uchwały Walnego Zebrania Członków Inspektoratu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

 

§25.

 

O terminie, miejscu i porządku obrad, Zarząd Inspektoratu powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Inspektoratu.

 

§26.

 

1.                  Zarząd Inspektoratu składa się z 4 osób tj. Inspektora Okręgowego ds. Ochrony Zwierząt, dwóch Zastępców Inspektora Okręgowego ds. Ochrony Zwierząt oraz Inspektora Okręgowego ds. Kontroli Dobrostanu Zwierząt.

2.                  Skład Zarządu Inspektoratu, za zgodą Zarządu Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Inspektoratu, może zostać powiększony do nie więcej niż 7 osób. Osoby nieujęte w ust. 1 pełnią funkcję członków Zarządu Inspektoratu.

3.                  Szczegółowe kompetencje oraz obowiązki poszczególnych członków Zarządu zostaną określone w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, przy czym Inspektor Okręgowy kieruje pracami Zarządu, jednostki terenowej oraz nadzoruje działania jego członków. Inspektor Okręgowy jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji w sprawach prawidłowego funkcjonowania zarządzanej przez siebie jednostki.

4.                  Zebrania Zarządu Inspektoratu odbywają się w miarę potrzeby, jednak, co najmniej 2 razy do roku.

5.                  Uchwały Zarządu Inspektoratu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności całego zarządu.

6.                  Uchwały Zarządu Inspektoratu podejmowane są w sprawach dotyczących działalności Inspektoratu.

7.                  Uchwały podpisywane są, z upoważnienia wszystkich członków Zarządu Inspektoratu, przez Inspektora Okręgowego.

8.                  Zebrania Zarządu Inspektoratu zwołuje Inspektor Okręgowy z własnej inicjatywy lub na wniosek większości członków Inspektoratu.

 

§27.

Do uprawnień i obowiązków Zarządu Inspektoratu należy:

1.                  reprezentowanie Inspektoratu i realizacja celów Stowarzyszenia na swoim terenie, w ramach Statutu lub pełnomocnictw udzielanych przez Zarząd Stowarzyszenia;

2.                  uczestnictwo w postępowaniach karnych i administracyjnych na prawach strony w sprawach dotyczących ochrony zwierząt;

3.                  kierowanie działalnością Inspektoratu zgodnie z postanowieniami Statutu i wytycznymi Władz Naczelnych;

4.                  zawieszenie w czynnościach członków Inspektoratu, jeżeli ich działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, Statutem, uchwałami Władz Naczelnych Stowarzyszenia oraz Uchwałami Zarządu Oddziału. Sprawę zawieszonego członka Zarządu przekazuje się niezwłocznie do Zarządu Stowarzyszenia.

5.                  odwołanie członka Inspektoratu nieprzejawiającego żadnej działalności w ciągu 5 miesięcy;

6.                  typowanie i kierowanie na szkolenie kandydatów na Inspektorów ds. Ochrony Zwierząt oraz Inspektorów ds. Kontroli Dobrostanu Zwierząt;

7.                  ustalanie wzoru umundurowania dla Inspektorów ds. Ochrony Zwierząt oraz Inspektorów ds. Kontroli Dobrostanu Zwierząt.

 

§28.

 

1.                  Zarząd Inspektoratu może udzielić substytucji innym członkom Inspektoratu.

2.                  Do udzielania pełnomocnictwa w sprawach innych niż majątkowe wymagany jest podpis minimum jednego członka Zarządu Inspektoratu.

 

 

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§29.

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§30.

1.                  Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1)                 ze składek członkowskich,

2)                 z darowizn, spadków, zapisów,

3)                 z dotacji i ofiarności publicznej,

4)                 z nawiązek orzekanych przez Sąd;

5)                 z wpływów z działalności statutowej;

6)                 z wpływów z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7)                 z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.

2.                  Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia lub terenowych jednostek organizacyjnych.

3.                  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.                  Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5.                  Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

 

§31.

 

1.                  Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2.                  Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszania na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.                  Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4.                  Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§32.

1.                  Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.                  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VIII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§33.

 

1.                  W terminie 6 miesięcy, od daty wejścia w życie niniejszego Statutu, należy dostosować wszystkie przepisy wewnętrzne Stowarzyszenia dotyczące spraw uregulowanych niniejszym Statutem.

 

ROZDZIAŁ IX
PRZEPISY KOŃCOWE

§34.

 

1.                  Niniejszy Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia jego zarejestrowania.

 

§34.

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.